ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก 1/2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษา 1/2564
(เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2564)

สมัครเข้าศึกษา
รอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564
รอบที่ 2 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564


>>เข้าสู่ระบบรับสมัคร <<

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องทุนการศึกษาฯ

2. ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร

3. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก

4. สมัครสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)

5. หนังสือรับรองการสมัครเข้าศึกษาสำหรับทุนเพชรพระจอมเกล้าฯ

6. หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2)

7. บัญชีรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

8. ขั้นตอนการพิมพ์ใบชําระค่าสมัคร และช่องทางชำระเงิน

9. วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์

10. รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน

หมายเหตุ

1. การส่งหลักฐานการสมัคร (ภายใต้สถานการณ์โควิด-19) แนบเอกสารผ่านระบบรับสมัครแบบออนไลน์ ยกเว้น หนังสือให้คํารับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) รับรองโดยอาจารย์ผู้เคยสอน 2 ท่าน หรือผู้บังคับบัญชาในสายงานของผู้สมัคร 2 ท่าน หรืออย่างละท่าน เมื่อดําเนินการแล้ว ขอให้อาจารย์ผู้เคยสอนหรือผู้บังคับบัญชาในสายงาน จัดส่งเอกสารมายังสํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา ที่อีเมล admission@kmutt.ac.th

2. กรณีผู้สมัคร ชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเข้ารับการพิจารณาในรอบที่สมัครหรือภาคการศึกษาที่เปิดรับสมัคร หรือทำการยกเลิกใบสมัคร มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร และไม่สามารถโยกย้ายสิทธิ์การสมัครไปรอบต่อไป หรือภาคการศึกษาต่อไปได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **

3. โปรดศึกษารายละเอียดการรับสมัครด้านล่างก่อนการสมัคร หากพบปัญหาในการสมัคร หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 02-470 8425

ใส่ความเห็น