ทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก 2/2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.)
ภาค 2/2562

(เริ่มการศึกษา มกราคม 2563)

สมัครเข้าศึกษา
รอบที่ 1: ตั้งแต่วันนี้ –  29 กันยายน 2562
รอบที่ 2: วันที่ 30 กันยายน – 24 พฤศจิกายน 2562

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องทุนการศึกษาฯ (มจธ.-สวทช.)

2. ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร (มจธ.-สวทช.)

3. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก

4. สมัครสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)

5. หนังสือรับรองการสมัครเข้าศึกษาทุนการศึกษาฯ (มจธ.-สวทช.)

6. หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน

7. บัญชีรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (มจธ.-สวทช.)

8. ช่องทางชำระเงินค่าสมัคร

8. วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์

9. รายละเอียดหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ