ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รอบที่ 1)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รอบที่ 1)

หมายเหตุ:

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาลำดับที่ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 23 และ 24 ต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ ตามประกาศ มจธ. เรื่อง เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2562 ก่อนลงทะเบียนเข้าศึกษา

2. วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
          – LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students
          – LNG 600 In-sessional English Course for Post Graduate Students
          – LNG 601 Foundation English Course for International Program
          – LNG 602 Thesis Writing

3. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโปรดติดตามกำหนดการปฐมนิเทศและการลงทะเบียนเรียนที่ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (http://regis.kmutt.ac.th, โทร 02-470-8147 ถึง 51, E-mail: regist@kmutt.ac.th)

4. การลงนามสัญญาทุนการศึกษา โปรดติดตามข้อมูลที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา (https://sfa.kmutt.ac.th/, โทร 02-470-8107, E-mail: financial.aid@mail.kmutt.ac.th)

5. ตรวจสอบรหัสสมัครได้ที่ Admission Room