ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก 2/2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก
ภาค 2/2562
(เริ่มการศึกษา มกราคม 2563)

สมัครเข้าศึกษา
รอบที่ 1 ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 – วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562
รอบที่ 2 วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 – วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องทุนการศึกษาฯ

2. ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร

3. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก

4. สมัครสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)

5. หนังสือรับรองการสมัครเข้าศึกษาสำหรับทุนเพชรพระจอมเกล้าฯ

6. หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน

7. บัญชีรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

8. ช่องทางชำระเงินค่าสมัคร

9. วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์

10. รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน