ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ภาคการศึกษาที่ 1/2564


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.)
ภาคการศึกษาที่ 1/2564


หมายเหตุ:
1. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ จะแจ้งผ่านทาง Email ของนักศึกษา
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร โทร 0-2470-9627
2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาลาดับที่ 3 ต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ ตามประกาศ มจธ. เรื่อง เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2562 ก่อนลงทะเบียนเข้าศึกษา
3. รายวิชาปรับพื้นฐาน
     – BIF 511 Programming Fundamentals
     – LNG 601 Foundation English Course for International Program
4. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโปรดติดตามกาหนดการปฐมนิเทศและการลงทะเบียนเรียนที่สานักงานทะเบียนนักศึกษา (http://regis.kmutt.ac.th, โทร 02-470-8147 ถึง 51, E-mail: regist@kmutt.ac.th)
5. การลงนามสัญญาทุนการศึกษา โปรดติดตามข้อมูลที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา (https://sfa.kmutt.ac.th, โทร 02-470-8097, E-mail: financial.aid@mail.kmutt.ac.th)
6. ตรวจสอบรหัสสมัครได้ที่ Admission Room