ผศ. ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร

นักวิจัย ระดับ ว.2 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
ห้องปฏิบัติการ Remediation
หน่วยงาน
  • สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
ติดต่อ 0-2470-7398
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

Pheomphun P, Treesubsuntorn C, Thiravetyan P. (2019) Effect of exogenous catechin on alleviating O3 stress: the role of catechin-quinone in lipid peroxidation, salicylic acid, chlorophyll content, and antioxidant enzymes of Zamioculcas zamiifolia. Ecotoxicology and EnvironmentalSafety, Accepted. (Q1/ Impact factor 3.974)

Dolphen, R., Treesubsuntorn C, Setsungnoen, A.,  Santawee, N., Thiravetyan, P. (2019) Modified Coir Pith with Glucose syrup as a Supporter in Non-External Nutrient Supplied Biofilter for Benzene Removal by Bacillus megaterium. Environmental Technology, Accepted. (Q2/ IF=1.528)

Treesubsuntorn, C., Thiravetyan, P. (2019) Calcium Acetate‐induced Reduction of Cadmium Accumulation in Oryza sativa: Expression of Auto‐Inhibited Calcium‐ATPase and Cadmium Transporters, Plant biology, Accepted (Q1/ Impactor = 2.156)

Santawee, N., Treesubsuntorn, C., Thiravetyan, P. (2019) Using Modified Coir Pith–Glucose Syrup Beads Inoculated with Bacillus thuringiensis as a Packing Material in Trimethylamine (Fishy Odor) Biofilter, Atmospheric Pollution Research, Accepted. (Q2/ Impact factor = 2.152)

Setsungnoen, A., Treesubsuntorn, C., Thiravetyan, P. (2019) Exogenous 24-epibrassinolide enhanced benzene detoxification in Chlorophytum comosum via overexpression and conjugation by glutathione, Science of the Total Environment, 662, 805-815 (Q1, Impact factor 4.8)

Santawee, N., Treesubsuntorn, C., Thiravetyan, P. (2019) Lignin and holocellulose from coir pith involved in trimethylamine (fishy odor) adsorption. Journal of Environmental Sciences, In Press (Q1/ Impact factor 3.1)

Pheomphun P, Treesubsuntorn C, Jitareerat P, Thiravetyan P. (2019) Contribution of Bacillus cereus ERBP in ozone detoxification by Zamioculcas zamiifolia plants: effect of ascorbate peroxidase, catalase andtotal flavonoid contents for ozone detoxification. Ecotoxicology and Environmental Safety, 171, 805-812. (Q1/ Impact factor 3.974)

Daudzai, Z., Treesubsuntorn, C., Thiravetyan, P. (2018) Inoculated Clitoria ternatea with Bacillus cereus ERBP for enhancing gaseous ethylbenzene phytoremediation: plant metabolites and expression of ethylbenzene degradation genes. Ecotoxicology and Environmental Safety, 164, 50-60. (Q1/ Impact factor 3.974)

Setsungnoen, A., Treesubsuntorn, C., Thiravetyan, P. (2018) Chlorophytum comosum-bacteria interactions for airborne benzene remediation: effect of native endophytic Enterobacter sp. EN2 inoculation and blue-red LED light. Plant Physiology and Biochemistry, 130, 181-191. (Q1/ Impact factor 2.92)

Treesubsuntorn, C., Thiravetyan, P. (2018) Botanical Biofilter for Indoor Toluene Removal and Reduction of Carbon dioxide Emission under Low Light Intensity by Using Mixed C3 and CAM Plants, Journal of Cleaner Production, 194, 94-100. (Q1/ Impact factor 5.338)

Jindachot, W., Treesubsuntorn, C., Thiravetyan, P. (2018) Effect of Individual/Co-culture of Native Phyllosphere Organisms to Enhance Dracaena sanderiana for Benzene Phytoremediation, Water Air Soil Pollution, 229. 80. (Q2/ Impact factor 1.786)

Treesubsuntorn, C., Dhurakit, P., Khaksar, G., Thiravetyan, P. (2018) Effect of microorganisms on reducing cadmium uptake and toxicity in rice (Oryza sativa L.), Environmental Science and Pollution Research, 25, 25691-25701. (Q2/ Impact factor 2.807)

Setsungnoen, A., Treesubsuntorn, C., Thiravetyan, P. (2017) The influence of different light quality and benzene on gene expression and benzene degradation of Chlorophytum comosum, Plant Physiology and Biochemistry, 95-102. (Q1/ Impact factor 2.92)

Khaksar,G., Treesubsuntorn, C., Thiravetyan, P. (2017) Effect of exogenous methyl jasmonate on airborne benzene removal by Zamioculcas zamiifolia: The role of cytochrome P450 expression, salicylic acid, IAA, ROS and antioxidant activity, Environmental and Experimental Botany, 138, 130-138. (Q1/ Impact factor 3.988)

Treesubsuntorn, C., Boraphech, P., Thiravetyan, P., Trimethylamine Removal by Plant Capsule of Sansevieria kirkii in combination with Bacillus cereus EN1, Environmental Science and Pollution Research, 2017, 10139–10149. (Q2/ Impact factor 2.807)

Khaksar, G., Treesubsuntorn, C., Thiravetyan, P. Impact of endophytic colonization patterns on Zamioculcas zamiifolia stress response and in regulating ROS, tryptophan and IAA levels under airborne formaldehyde and formaldehyde-contaminated soil conditions, Plant Physiology and Biochemistry, 2017, 1-9. (Q1/ Impact factor 2.92)

Khaksar G., Treesubsuntorn C., Thiravetyan P., Euphorbia milii-native bacteria interactions under airborne formaldehyde stress: Effect of epiphyte and endophyte inoculation in relation to IAA, ethylene and ROS levels, Plant Physiology and Biochemistry, 2017, 284-294. (Q1/ Impact factor 2.92)

Treesubsuntorn C. and Thiravetyan P., Application of Packing Bead from Plant Leaves Material with P. putida TISTR152 for Benzene biofiltration. Clean – Soil, Air, Water. 2016, 1-7. (Q2/ Impact factor 1.945)

Khaksar G., Siswanto D., Treesubsuntorn C., Thiravetyan P., Euphorbia milii-endophytic bacteria interactions affects hormonal levels of the native host differently under various airborne pollutants, Molecular Plant-Microbe Interactions. 2016, 663-673. (Q1/ Impact factor 4.322)

Khaksar G., Treesubsuntorn C., Thiravetyan P., Effect of endophytic Bacillus cereus ERBP inoculation into non-native host: Potentials and challenges for airborne formaldehyde removal, Plant Physiology and Biochemistry. 2016, 326-336. (Q1/ Impact factor 2.92)

Khaksar G., Treesubsuntorn C., Thiravetyan P., Endophytic Bacillus cereus ERBP—Clitoria ternatea interactions: Potentials for the enhancement of gaseous formaldehyde removal, Environmental and Experimental Botany. 2016, 126, 10–20. (Q1/ Impact factor 4.369)

หัวข้อวิจัย
  • การบำบัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยใช้พืช: ศึกษาประสิทธิภาพ กลไกการตอบสนองต่อความเครียดในพืช และการประยุกต์ใช้จริง
  • การพัฒนาบึงประดิษฐ์ร่วมกับเซลล์ไฟฟ้าเคมีจากจุลินทรีย์ในการสร้างพลังงานทางเลือกและการประยุกต์ใช้
  • การกระตุ้นผลผลิตและคุณภาพข้าวโดยใช้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์