รศ. ดร.ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์

สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
หน่วยงาน
  • คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
ติดต่อ 0-2470-7752
โทรสาร 0-2452-3479
อีเมล nutta.lao@kmutt.ac.th
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

Bioactive Peptide (Oligopeptides and Free amino acid) as Functional Ingredients for Functional Food and Agricultural Production

หัวข้อวิจัย

Bioprocess of Bioactive Compounds and Flavors