รศ. ดร.อนิรุธ ลวดทรง

ภาควิชาคณิตศาสตร์
หน่วยงาน
  • คณะวิทยาศาสตร์
ติดต่อ 0-2470-8837
โทรสาร 0-2428-4025
อีเมล anirut.lua@kmutt.ac.th
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
  • Computational Mathematics
  • Computational Fluid Dynamics
  • Fractional Differential Equations
หัวข้อวิจัย
  • The meshless local Petrov-Galerkin method based on moving Kriging interpolation for solving the time fractional Navier-Stokes equations
  • An approximate method of a fractional quantum financial model for option price
  • The meshless method for fractional Keller-Segel model