รศ. ดร.กนก รัตนะกนกชัย

หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์
สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
หน่วยงาน
  • คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
ติดต่อ 0-2470-7755
โทรสาร 0-2470-7760
อีเมล khanok.rat@kmutt.ac.th
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

1. Development of Enzyme Technology for Sustainable Bio-refinery Platform in the Future, Outstanding Researcher in Biotechnology and
Ajinomoto Lecture Award 2015 from the Thai Society for Biotechnology
2. Development of “SuperEnzyme” for Industrial Applications Including Bioethanol, Organic Acids, Animal Feed and Biogas
3. Discovery of Novel Cellulolytic-Xylanolytic Multienzyme Complexes from Paenibacillus curdlanolyticus strain B-6 and Its Applications
4. Screening and Isolation of Anaerobic High Thermophilic Microorganism with Effective Lignocellulosic Biomass Degrading Ability

หัวข้อวิจัย

1. Development of effective symbiotic microorgainsms for Biological Simultaneous Enzyme Production and Saccharification Process
2. Development of Eco-Friendly Process of High Value Added Bio-products from Agricultural Wastes Using Microorganisms and Their Enzymes
3. Development of Highly Efficient Biohydrogen Production from Lignocellulosic Wastes Using Novel Extremely Thermophilic Bacterium