รศ. ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย

สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยงาน
  • คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
ติดต่อ 0-2470-7723
โทรสาร 0-2470-7733
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

1. Effect of Modified Atmosphere Packaging on The Quality of Germinated Parboiled Brown Rice
2. Season, Fruit Maturity and Storage Affect on the Physiological Quality of F1 Hybrid ‘VTM580’ Tomato Seeds and Seedlings
3. Loss of Maize Seed Vigor as Affected by Biochemical Changes During Hydropriming

หัวข้อวิจัย

1. Seed science and technology
2. Postharvest of grains