รศ. ดร.ภาวิณี ชัยประเสริฐ

อาจารย์ประจำหลักสูตรสายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพของคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี , รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี , ที่ปรึกษาวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรม
สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพของคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
หน่วยงาน
 • คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
ติดต่อ 0-2470-7525
โทรสาร 0-2452-3455
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
 1. วิจัยและพัฒนาถังปฏิกรณ์ตรึงเซลในการบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพน้ำเสียอุตสาหกรรมเกษตรจากห้องปฏิบัติการสู่อุตสาหกรรม (Research and develoment of anaerobic fixed film reactor from lab scale to industrial scalr for treatment and biogas production from agro-industrial wastewater)
 2. วิจัยและพัฒนาถังปฏิกรณ์รุ่นที่สองเป็นถังปฏิกรณ์ลูกผสมในการบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพน้ำเสียอุตสาหกรรมเกษตรจากห้องปฏิบัติการสู่อุตสาหกรรม (Research and develoment of second prototype of anaerobic hybrid reactor from lab scale to industrial scalr for treatment and biogas production from agro-industrial wastewater)
 3. การเร่งและเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และของเสียลิกโนเซลูโลสโดยใช้จุลินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศ (Acceleration anaerobic digestion and enhancement of biogas production from animal manure and lignocellulosic waste through anaerobic microorganism)
 4. การวิจัยและพัฒนาในการใช้เทคนิคต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในกลุ่มจุลินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศ (Research and development of various techniques to obtain high effective anaerobic microbial consortoum)
 5. การบำบัดสารประกอบซัลเฟอร์และไนโตรเจนพร้อมกับผลิตก๊าซชีวภาพในน้ำเสียอุตสาหกรรมเกษตรโดยใช้ถังปฏิกรณ์เดียว (Simultaneous biological sulfur and nitrogen compounds with biogas production from agro-industrial wastewater in single reactor)
หัวข้อวิจัย
 1. กลุ่มจุลินทรีย์ไม่ใช้อากาศประสิทธิภาพสูงพวกราและแบคทีเรียที่เร่งการไฮโดรไลซิสของเสียที่เป็นลิกโนเซลลูโลซิกเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพ (Effective novelty consortium of anaerbic fungi and bacteria for hydrolysis of lignicellulosic wastes with enhancement of biogas production)
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพของหัวเชื้อเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ไม่ใช้อากาศที่ทนเค็มในการบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียอินทรีย์ที่มีความเค็มสูง (Efficacies of acclimatized anaerobic halotolerant granular inoculums for biogas production from high salinity organic wastewater)
 3. การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและโมเดลในการบำบัดสารประกอบซัลเฟอร์และไนโตรเจนพร้อมกับผลิตก๊าซชีวภาพภายในถังปฏิกรณ์เดียว (Technology and modeling development for simultaneous biological removal of N and S compounds with biogas production in wastewater)
 4. การพัฒนาเทคโนโลยีในการบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพแบบแห้งจากขยะอินทรีย์ (Anaerobic dry process technology development for biowastes)
 5. การส่งเสริมการเกิดกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นซินโทรปและเพิ่มชีวมวลภายใต้สภาวะไร้อากาศ (Enhancement of syntroph anaerobic consortium and biomass cultivation)