รศ. ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย

สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยงาน
  • คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
ติดต่อ 0-2470-7474
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

Highly Sensitive Nucleic Acid and Antibody Based Detection by Using of Nanomaterials as Signal Amplification Elements

สาขาวิชาที่ทำวิจัย

1. Biosensors
2. Electrochemical Sensors
3. Nanobiotechnology
4. Sensor Technology

หัวข้อวิจัย

A microfluidic platform with ultrasensitive detection for quantitative point-of-care diagnostics