รศ. ดร.ศิริชัย เทพา

สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
หน่วยงาน
  • คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
ติดต่อ 0-2470-8626, 089-5063300
โทรสาร 0-2470-8626
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

nternational Journal
1. S. Nabnean, S. Janjai, S. Thepa, K. Sudaprasert, R. Songprakorp, B.K. Bala, 2016, Experimental performance of a new design of solar dryer for drying osmotically dehydrated cherry tomatoes, Renewable Energy, 94 (2016) 147-156.
2. S. NABNEAN, S. THEPA, S.JANJAI and B.K. BALA, 2016, DRYING KINETICS AND DIFFUSIVITY OF OSMOTICALLY DEHYDRATED CHERRY TOMATOES, Journal of Food Proceesing and Preservation 00(2016) 00-00.
3. K. Jitjack, S. Thepa, K. Sudaprasert, P. Namprakai,2016, Improvement of a rubber drying greenhouse with a parabolic cover and enhanced panels, Energy and Buildings, 124(2016)178-193.
4. Sorachon Yoriya, Angkana Chumphu, Pusit Pookmanee, Wreerat Laithong, Sirichai Thepa, and Roongrojana Songprakorp, 2016,
“Multi-Layered Tio2 Films Towards Enhancement of Escherichia Coli Inactivation”, Materials, [JIF2015 : 2.728], Vol. 9, No. 10, Oct, p. 12.
5. Jittipun Sakulsuraekkapong, Rattanachai Pairintra, Sirichai Thepa, 2017, Potential of palm for biodiesel production, Energy Source, Part B: Economics,Planning and Policy DOI:10.1080/15567249.2017.1327996.