รศ. ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
หน่วยงาน
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
ติดต่อ 0-2470-9221-30
โทรสาร 0-2428-3534
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
  • Drying technology
หัวข้อวิจัย

1. Study of impinging stream drying of parboiled rice
2. Prevention of rancidity in brown rice using fluidized bed coating technique