รศ. ดร.สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์

หน่วยงาน
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
ติดต่อ 0-2470-9222-9 ext. 403, 086-0608275
โทรสาร 0-2470-9325
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

1. การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยานาโนที่เกี่ยวข้องกับ
– พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจาก
แอลกอฮอลด้วยปฏิกิริยาปฏิรูปด้วยไอน้ำ การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิง การลดคาร์บอนไดออกไซด์ และผลิตแก๊สสังเคราะห์ด้วยปฏิกิริยาปฏิรูปด้วยมีเทนที่เร่งด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่ขั้วแคโทดของเซลล์เชื้อเพลิงประเภทสังกะสี-อากาศ ฯลฯ
– การผลิตสารมูลค่าสูงจากวัสดุทางการเกษตรผ่านปฏิกิริยาดีไฮเดรชันและดีไฮโดรจิเนชัน
2. การศึกษาปฏิกิริยาที่เร่งด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์
3. การออกแบบระบบเซลล์เชื้อเพลิงประเภทสังกะสี-อากาศ

หัวข้อวิจัย

1. การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยานาโนสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงและสารมูลค่าสูงจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
2. การศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยาดีไฮเดรชันและไฮโดรจิเนชันของแอลกอฮอล
3. การทำเชื้อเพลิงไฮโดรเจนให้บริสุทธิ์
4. การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยานาโนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงป้อนแอลกอฮอลโดยตรง