รศ. ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ

สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยงาน
  • คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
ติดต่อ 0-2470-7724
โทรสาร 0-2452-3479
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

1.  Application of gamma irradiation for economic fruit
2. Abiotic stress to improve phytonutrients of fresh produce

สาขาวิชาที่ทำวิจัย
  • Postharvest Technology
หัวข้อวิจัย

1. Effect of irradiation on postharvest quality of tropical fruit
2. Storage technology for fresh produces
3. Using LED to induce growth and phytonutrient of vegetables and herbs
4. Organic postharvest technology