รศ. ดร.อรพิน เกิดชูชื่น

สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
หน่วยงาน
  • คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
ติดต่อ 0-2470-7781
โทรสาร 0-2470-7781
อีเมล orapin.ker@kmutt.ac.th
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

1. Packaging Research from Natural Polymers
2. Research on Plant Extracts and Essential Oils
3. Functional properties (antioxidant, antifungal and antibacterial activities) of plant extract/essential oil and their applications
4. Biosynthesis of plant natural products for nutraceutical food and cosmetics

หัวข้อวิจัย

1. Food Packaging produced from cassava starch
2. Nutraceutical foods from germinated brwon rice and mungbean
3. Essential oil extracted from selected herbal plants for food preservative
4. Development of nutraceutical foods from germinated fermented cereal of Thai crops
5. Aroma compounds of selected orchids elicited by biochemical elicitors.
6. Hydrolysate plant protein as plant fertilizer for stimulating plant growth and development
7. Plant response to environmental stresses