รศ. ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี

สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยงาน
  • คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
ติดต่อ 0-2470-7725
โทรสาร 0-2470-7728
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
  1. การวิเคราะห์สมบัติของรงควัตุแอนโทไซยานินในดอกกล้วยไม้และบัว (Analysis of properties of anthocyanins in Thai orchids and waterlilies)
  2. การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ในผลไม้ท้องถิ่นที่สำคัญของประเทศไทย  (Analysis of bioactive compound contents in commercial fruits locally cultivated in Thailand)
  3. การลดอาการผิดปกติของผลิตผลสดระหว่างการเก็บรักษา (Alleviation of physiological disorders during storage of horticultural crops)
หัวข้อวิจัย
  1. การพัฒนาสารเคลือบผิวและบรรจุภัณฑ์ของผลิตผลสด (Development of coating materials and packaging for fresh produce)
  2. การใช้สารระเหยควบคุมคุณภาพของผลิตผลระหว่างการเก็บรักษา (Control of storage quality of horticultural crops using volatile compounds)
  3. ระบบการเก็บรักษาและลอจิสติกส์ของผลิตผลสด (Storage system and logistics of fresh produce)