รศ. ดร.ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ

สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยงาน
  • คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
ติดต่อ 0-2470-7535
โทรสาร 0-2452-3455
อีเมล paitip.thi@kmutt.ac.th
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
  • Understanding plant-microbe interactions for enhancing airborne pollutant removal.
หัวข้อวิจัย

1. Development of a novel adsorbent for removal of phosphate and nitrate from contaminated water.
2. Improvement of rice productivity under ozone stress.