ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
หน่วยงาน
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
ติดต่อ 0-2470-9244
โทรสาร 0-2470-9240
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
  • Low-pressure superheated steam drying / Production of low-sodium fish sauce via the use of electrodialysis
สาขาวิชาที่ทำวิจัย

1. Drying of Foods and Biomaterials
2. Transport Phenomena in Food Processing
3. Property Characterization of Processed Foods and Biomaterials
4. Mathematical Modeling of Food Processing

หัวข้อวิจัย
  • Development and study of advanced food processing technologies