ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาและได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (รอบที่ 1)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต
ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (รอบที่ 1)


หมายเหตุ:

1. วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
              – LNG 600 In-sessional English Course for Post Graduate Students
              – LNG 601 Foundation English Course for International Program
              – LNG 602 Thesis Writing
2. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาโปรดติดตามกำหนดการปฐมนิเทศและการลงทะเบียนเรียนที่ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (http://regis.kmutt.ac.th, โทร 02-470-8147 ถึง 51, E-mail: regist@kmutt.ac.th)
3. การลงนามสัญญาทุนการศึกษา โปรดติดตามข้อมูลที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา (https://sfa.kmutt.ac.th, โทร 02-470-8097, E-mail: financial.aid@mail.kmutt.ac.th)
4. ตรวจสอบรหัสสมัครได้ที่ Admission Room