ทุนให้เปล่าระดับปริญญาเอก ไม่ต้องใช้ทุนหลังสำเร็จการศึกษา

ครอบคลุมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือนให้

มีงบประมาณเพื่อการเดินทางไปเพิ่มพูนประสบการณ์วิจัยที่ต่างประเทศ

เกี่ยวกับทุน

ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จัดตั้งทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิตเพื่อจูงใจให้นักศึกษาทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาในระดับปริญญาเอกและเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของคณาจารย์   หรือกลุ่มวิจัยที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่สูง  เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นดุษฎีบัณฑิตคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยหรือปฎิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ   โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

ปฎิทินการรับสมัคร

ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลด

หนังสือรับรองการเข้าศึกษา

ดาวน์โหลด

หนังสือรับรอง บศ.2

ดาวน์โหลด

หนังสือรับรองการเข้าศึกษา *กรณีขอสนับสนุนผ่านกลุ่มวิจัย

ดาวน์โหลด

ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ดาวน์โหลด

# คุณสมบัติ #

ของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
 1. ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในระดับปริญญาตรี หรือ
 2. ได้รับเกียรตินิยมอันดับสองในระดับปริญญาตรีและอยู่ใน 10% แรกของชั้น (โดยมีหนังสือรับรองจากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา) หรือ
 3. ผลการเรียนระดับปริญญาโทอยู่ในระดับดีมาก (เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50) หรือ
 4. กรณีที่ไม่มีผลการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือมีผลการเรียนไม่ถึง 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.25 ผู้สมัครต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
 5. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโทและจะได้ลงนามสัญญาต่อเมื่อนักศึกษามีใบรับรองการจบการศึกษา

และความรู้ความเข้าใจในระดับที่น่าพอใจในสาขาวิชาที่จะทำวิทยานิพนธ์ โดยการประเมินจากการสอมสัมภาษณ์ และจากเรียงความที่เขียนด้วยตัวเอง (Statement of Purpose) ความยาวประมาณ 600 คำ

หรือเลือกที่จะทำวิทยานิพนธ์ ภายใต้กลุ่มวิจัยที่มีผลงานหรือมีศักยภาพที่จะสร้างผลงานที่มีความหมายต่อเศรษฐกิจและสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการศึกษา/ทำงาน และมีเจตคติที่ดี

(บศ.2 จำนวน 2 ฉบับ)

รับรองโดย

 • อาจารย์ผู้เคยสอน หรือ
 • อาจารย์ผู้เคยควบคุมการศึกษาหรือการวิจัย หรือ
 • ผู้บังคับบัญชาที่ผู้สมัครเคยร่วมงานในทางวิชาการ หรือ
 • ผู้บังคับบัญชาในสายงานของผู้สมัคร 

ที่จะรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

** กรณีที่ขอสนับสนุนผ่านกลุ่มวิจัย

รับรองโดยอาจารย์/นักวิจัยที่ปรึกษา และหัวหน้ากลุ่มวิจัย

กับการทำงานวิจัยและด้านวิชาการอื่นเพื่อสนับสนุนได้

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครต้องไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาก่อน
 • ผู้สมัครต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาที่จะเรียนระดับปริญญาเอก เพื่อรับรองการเข้าศึกษาให้แล้วเสร็จ (ตามแบบฟอร์มหนังสือรับรองการเข้าศึกษา) แล้วแนบมาพร้อมกับหลักฐานการสมัคร

regis-botton

ปฏิทินกำหนดการรับนักศึกษา

ระดับปริญญาเอก

1) การสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์ : petchra.kmutt.ac.th หรือ admission.kmutt.ac.th
วันที่ 27 เมษายน – วันที่ 28 พฤษภาคม 2560

2) การส่งหลักฐานการสมัคร

ส่งด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ มาที่

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่สมัคร ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

3) การคัดเลือกโดยคณะ/ภาควิชา

สอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์โดยคณะ/ภาควิชา

(ติดต่อภาควิชาที่ท่านสมัคร)

วันที่ 1 – 9 มิถุนายน 2560

4) ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาษาอังกฤษและ/หรือสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

วันที่ 15 มิถุนายน 2560

5) สอบและ/หรือสัมภาษณ์ทุน

สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษและ/หรือสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 และ วันที่ 23 มิถุนายน 2560

6) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ในระดับปริญญาเอก