เกี่ยวกับ

ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จัดตั้งทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิตเพื่อจูงใจให้นักศึกษาทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาในระดับปริญญาเอกและเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของคณาจารย์   หรือกลุ่มวิจัยที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่สูง  เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นดุษฎีบัณฑิตคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยหรือปฎิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

คุณสมบัติ

ประวัติด้านการเรียน

  1. ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในระดับปริญญาตรี หรือ
  2. ได้รับเกียรตินิยมอันดับสองในระดับปริญญาตรีและอยู่ใน 10% แรกของชั้น (โดยมีหนังสือรับรองจากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา) หรือ
  3. ผลการเรียนระดับปริญญาโทอยู่ในระดับดีมาก (เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50) หรือ
  4. กรณีที่ไม่มีผลการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือมีผลการเรียนไม่ถึง 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.25 ผู้สมัครต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
  5. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโทและจะได้ลงนามสัญญาต่อเมื่อนักศึกษามีใบรับรองการจบการศึกษา

ผู้สมัครต้องแสดงออกถึงเหตุผลและความจำเป็น และความรู้ความเข้าใจในระดับที่น่าพอใจในสาขาวิชาที่จะทำวิทยานิพนธ์ โดยการประเมินจากการสอมสัมภาษณ์ และจากเรียงความที่เขียนด้วยตัวเอง (Statement of Purpose) ความยาวประมาณ 600 คำ

ผู้สมัครที่เคยทำวิทยานิพนธ์หรือวิจัย หรือเลือกที่จะทำวิทยานิพนธ์ ภายใต้กลุ่มวิจัยที่มีผลงานหรือมีศักยภาพที่จะสร้างผลงานที่มีความหมายต่อเศรษฐกิจและสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการศึกษา ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการศึกษา/ทำงาน และมีเจตคติที่ดี

(บศ.2 จำนวน 2 ฉบับ)

รับรองโดย

1. อาจารย์ผู้เคยสอน หรือ

2. อาจารย์ผู้เคยควบคุมการศึกษาหรือการวิจัย หรือ

3. ผู้บังคับบัญชาที่ผู้สมัครเคยร่วมงานในทางวิชาการ หรือ

4. ผู้บังคับบัญชาในสายงานของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ ที่จะรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

** กรณีที่ขอสนับสนุนผ่านกลุ่มวิจัย รับรองโดยอาจารย์/นักวิจัยที่ปรึกษา และหัวหน้ากลุ่มวิจัย

ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นที่เกี่ยวข้อง กับการทำงานวิจัยและด้านวิชาการอื่นเพื่อสนับสนุนได้หมายเหตุ

1. ผู้สมัครต้องไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาก่อน

2. ผู้สมัครต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาที่จะเรียนระดับปริญญาเอก เพื่อรับรองการเข้าศึกษาให้แล้วเสร็จ (ตามแบบฟอร์มหนังสือรับรองการเข้าศึกษา) แล้วแนบมาพร้อมกับหลักฐานการสมัคร

3. ผู้สมัครทุกคนต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยสมัครสอบผ่านเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์  http://sola.kmutt.ac.th/tetet/ ยกเว้นผู้ที่มีผลคะแนน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม